Vesti

Archive for November, 2018

Procena rizika – sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za posrednike u prometu nepokretnosti (u daljem tekstu: Smernice) se donose radi utvrđivanja minimalnog standarda postupanja posrednika koji vrše pretežnu delatnost posredovanja i registrovani su za šifru delatnosti 68.31 – delatnost agencije za nekretnine, kao i druga privredna društva, uključujući društva sa ograničenom odgovornošću i preduzetnike koji se bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu obveznik). Obveznici koriste Smernice pri izradi i primeni procedura koje se zasnivaju na analizi i proceni rizika, a u cilju uspostavljanja efikasnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Kliknite ovde i saznajte na koji način možete automatski kreirati procenu rizika ukoliko ste vlasnik ili radite u agenciji za nekretnine.

 

Procena rizika, u skladu sa smernicama, obuhvata 4 osnovne vrste prepoznavanja rizika:

1. Geografski rizik, ili rizik države;
2. Rizik stranke;
3. Rizik transakcije;
4. Rizik usluge;

Postupak procene rizika može se podeliti na čitav niz aktivnosti, ali osnovni delovi tog procesa su identifikacija – prepoznavanje rizika, analiza rizika, evaluacija i upravljanje rizicima.

Faze postupka u proceni rizika su:

1) Prepoznavanje oblasti poslovanja koje su izložene pranju novca i finansiranju terorizma – identifikacija;

Obuhvata identifikovanje stranke, proizvoda, usluga, transakcije i geografskog područja, specifičnog za obveznika i klijenta.

2) Sprovođenje analize rizika sa ciljem utvrđivanja verovatnoće nastanka pranja novca i finansiranja terorizma;

Predstavlja rizike sa kojima se obveznik suočava u analizi verovatnoća, kod nastupa određenih pojava u svom poslovanju i proceni negativnih efekata, koje bi u tom slučaju mogle izazvati određene štete.

3) Evaluacija;

Evaluacija obuhvata upotrebu rezultata do kojih se došlo u analizi rizika, kako bi obveznici definisali prioritete delovanja.

4) Upravljanje rizicima, nadzor nad rizicima i ažuriranje rizika.

Ostvarenom analizom rizika primenjuje se strategija upravljanja rizicima i odgovarajuća poslovna, odnosno primenjuje se odgovarajuća procedura i mehanizam kontrole, kako bi se smanjio ili eliminisao rizik. Procena rizika mora se periodično ažurirati, na osnovu internog sistema nadzora kako bi se utvrdilo da li su se rizici promenili i u kojoj meri je došlo do promene vidova poslovanja i strategije samih obveznika.

U cilju sprečavanja izloženosti negativnim posledicama od pranja novca i finansiranja terorizma, obveznik mora da izradi analizu rizika koje će sadržati procenu rizika za svaku grupu ili vrstu stranke, poslovnog odnosa, usluge koju posrednik pruža u okviru svoje delatnosti ili transakcije. Saglasno ovoj proceni i svrstavanju stranke, usluge ili transakcije u jednu od kategorija rizičnosti, zavisi i vrsta analize rizika koju je obveznik dužan da obavi, u skladu sa Zakonom.

Ministar nadležan za poslove finansija propisuje kriterijume na osnovu kojih obveznik svrstava stranku, poslovni odnos, uslugu ili transakciju u kategoriju niskog rizika od pranja novca ili finansiranja terorizma, osim slučajeva navedenih u Zakonu, a u skladu sa priznatim međunarodnim standardima.

Cilj Analize procene rizika jeste da se donesu zaključci o korisnicima usluga koji u sistemu poslovanja posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, nose potencijalno viši a koji niži rizik od pranja novca i finansiranja terorizma. Smernice ne propisuju tačan redosled koraka za obveznika kako da sprovede internu procenu rizika, već pomažu da bolje razume rizike na nivou obveznika i daju mu ideju o određenim akcijama koje je potrebno sprovesti.

Kliknite OVDE kako biste otvorili demo nalog i automatski kreirali procenu rizika.

Vaš RELPER Tim

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) →

Automatsko kreiranje procene rizika

Program RELPER Vam omogućava da procenu rizika za svakog klijenta kreirate za samo par sekundi. Program će automatski proračunati faktore rizika na osnovu samo nekoliko klikova na ponuđene odgovore i na taj način značajno uštedeti Vaše vreme i vreme Vaših agenata.

Molimo Vas da kliknete OVDE, kako biste dobili pristup demo nalogu,  u kome ćete automatski kreirati procenu rizika.

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) →