Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti[1], privredno društvo Volvox D.O.O. Kragujevac, sa sedištem u ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića 78 – lokal 22, Kragujevac, sa matičnim brojem: 20870435, PIB: 107777877 , dana 15.12.2019. godine, donosi sledeću:


POLITIKU PRIVATNOSTI ZA RELPER.COM

1. UVODNE ODREDBE


1.1. Ovim aktom (u daljem tekstu:
Politika privatnosti) Korisnici programa i Posetioci vebsajta se informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane softvera Rukovaoca pod nazivom “Relper” (u daljem tekstu: Program), a koji se podaci prikupljaju od Posetilaca vebsajta relper.com (u daljem tekstu: Vebsajt), svrsi i osnovu njihove obrade, dužini čuvanja podataka, poukama o pravima Korisnika programa i Posetioca vebsajta, proceduri u slučaju incidenata, kao i saglasnosti Korisnika programa i Posetioca vebsajta da Program/Vebsajt može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano.

1.2. Program/Vebsajt koristi podatke Korisnika programa/Posetioca vebsajta u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika programa/Posetioca vebsajta, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima programa/Posetiocima vebsajta, odnosno podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje korisnika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.


1.3. Korišćenjem Usluge Programa, Korisnik programa izjavljuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ovu Politiku privatnosti, odnosno da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka na način kako je Politikom privatnosti propisano.


1.4. Posetom i korišćenjem Vebsajta, Posetilac vebsajta izjavljuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ovu Politiku privatnosti, odnosno da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka na način kako je Politikom privatnosti propisano.


1.5. Korisnik programa izjavljuje da je pre prihvata Politike privatnosti, pročitao, razumeo i prihvatio uslove iz dokumenta Ugovor o korišćenju Programa (u daljem tekstu:
Ugovor o korišćenju Programa).

1.6. Vebsajt relper.com i Program pod nazivom “Relper” je u vlasništvu i pod kontrolom privrednog društva Volvox D.O.O. Kragujevac, sa sedištem u ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića 78 – lokal 22, Kragujevac, sa matičnim brojem: 20870435, PIB: 107777877 (u prethodnom i daljem tekstu: Rukovalac).

1.7. Politika privatnosti je sačinjena u skladu sa pravilima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sve što nije regulisano Politikom privatnosti, primenjivaće se pravila Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, pri čemu u slučaju različitih rešenja odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije imaju prednost.

2. ZNAČENJE POJMOVA


2.1. Termini koji su korišćeni u ovoj Politici privatnosti imaju sledeća značenja: 


•RUKOVALAC – privredno društvo iz člana 1.5, koji obrađuje podatke o ličnosti Osnovnog korisnika, Agenta, Posetioca vebsajta i Primaoca obaveštenja;


•USLUGA – Omogućavanje korišćenja Programa Rukovaoca koji predstavlja softversko rešenje za poslovanje u industriji nekretnina i slanje demo verzije Programa zainteresovanim Posetiocima Vebsajta (u daljem tekstu: Usluga);


•POSETILAC VEBSAJTA – fizičko lice koje pristupa sadržaju Vebsajta ili prosleđuje poruku Rukovaocu u delu “Isporobajte demo” ostavljajući lične podatke kao što su: ime i prezime, ime agencije, e-mail adresa, broj telefona, vebsajt, poruka upućena Rukovaocu koja može da sadrži podatke o ličnosti Posetioca vebsajta;


•OSNOVNI KORISNIK – fizičko lice koje je korisnik Programa Rukovaoca, a koje je prethodno zaključilo Ugovor i Aneks ugovora o korišćenju Programa;

•AGENT – fizičko lice koje koristi Program Rukovaoca u svojstvu agenta za nekretnine, a čiji se podaci prikupljaju kroz korišćenje Programa.

•KLIJENTI KORISNIKA – fizička lica koja su klijenti Osnovnog korisnika, a čiji se podaci prikupljaju kroz korišćenje Programa, a sve u cilju sklapanja ugovora o posredovanju između Osnovnog korisnika i Klijenta.

•PRIMALAC OBAVEŠTENJA – Korisnik programa/Posetilac vebsajta koji se prijavio da dobija od obaveštenja o promotivnim ponudama i novostima u poslovanju Rukovaoca (“Newsletter”);

•KORISNIK PROGRAMA- zajednički naziv za Osnovnog korisnika i Agenta.

•UGOVOR O KORIŠĆENJU PROGRAMA ZA NEKRETNINE – dokument kojim se reguliše ugovorni odnos između Rukovaoca i Korisnika, a kojim su propisani uslovi i pravila korišćenja Programa, kao i prava i obaveze Korisnika prema Programu i uslugama koje Program pruža, a na koje su Korisnici pristali prihvatanjem tih uslova iz Ugovora o korišćenju Programa (u daljem tekstu: Ugovor o korišćenju Programa);

•ZAKON – Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Službeni glasnik RS broj 87 od 13. novembra 2018) (u daljem tekstu: Zakon);

•GDPR – Opšta uredba o zaštiti podataka Evropske Unije (2016/679);

•PRISTANAK je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje Korisnika programa/Posetioca vebsajta, kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

•PODATAK O LIČNOSTI je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

•OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti Korisnika/Posetilaca, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanje, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

•OBRAĐIVAČ je fizičko ili pravno lice, angažovano od strane Rukovaoca da u njegovo ime i za njegov račun obrađuje podatke o ličnosti Korisnika programa/Posetilaca vebsajta;

•TREĆE LICE je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije Korisnik programa, Posetilac vebsajta, Rukovalac ili Obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom Rukovaoca ili Obrađivača;

•NADLEŽNI ORGANI su organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, kao i pravno lice koje je za vršenje prethodno nabrojanih poslova ovlašćeno zakonom;

•POVERENIK ili NADZORNI ORGAN je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu Zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona i obavljanje drugih poslova propisanih Zakonom;

3. RUKOVALAC PODACIMA

3.1. Rukovalac podacima je privredno društvo, bliže definisan članom 2.1. tačka 1, sa kontakt podacima kao u članu 17.

3.2. Privredno društvo iz člana 3.1. u svojstvu rukovaoca odgovara za podatke o ličnosti prikupljene od Korisnika programa/Posetilaca vebsajta, na način i u obimu kako je ovim aktom i Zakonom predviđeno.

3.3. Rukovalac preduzima potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i kako bi bio u mogućnosti to da predoči Korisnicima programa/Posetiocima vebsajta, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode Korisnika programa/Posetilaca vebsajta.

3.4. Podatak o tome ko od zaposlenih ili na drugi način angažovanih kod Rukovaoca ima pristup podacima o ličnosti, i ko je njihov administrator sadržani su u Evidenciji aktivnosti obrade iz člana 13.

4. PODACI KORISNIKA PROGRAMA/POSETILACA VEBSAJTA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

4.1. U cilju ispunjavanja prava i obaveza ustanovljenih Ugovorom o korišćenju Programa, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza, legitimnih interesa i razloga unapređenja, efikasnijeg i zakonitog rada Rukovaoca ili na osnovu datog pristanka Korisnika/Posetioca koji je dalje u tekstu detaljno objašnjen, Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika programa/Posetioca vebsajta.

4.2. Rukovalac prikuplja i obrađuje neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke Osnovnih korisnika:

•ime;

•prezime;

•adresa;

•privatna e-mail adresa;

•poslovna e-mail adresa;

•kontakt telefon (mobilni i/ili fiksni);

4.3. Rukovalac prikuplja i obrađuje neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke Agenata:

•ime;

•prezime;

•adresa;

•privatna e-mail adresa;

•poslovna e-mail adresa;

•kontakt telefon (mobilni i/ili fiksni).

4.4. Rukovalac prikuplja i obrađuje neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke Posetilaca:

•IP adresa;

•ime;

•prezime;

•naziv agencije;

•broj telefona;

•e-mail adresa;

•naziv domena vebsajta čiji je Posetilac vlasnik;

•sadržaj poruke koji može proizvoljno da sadrži podatke o ličnosti;

•podaci prikupljeni od internet pretraživača Posetioca.

4.5.Posebne kategorije podataka o ličnosti.

4.5.1. Rukovalac ne vrši obradu podataka koji se tiču rasnog ili etničkog porekla, političkog mišljenja, verskog ili filozofskog uverenja ili članstva u sindikatu, genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

4.6. Podaci pribavljeni od internet pretraživača Posetilaca vebsajta – Cookies (Kolačići).

4.6.1. U cilju unapređenja usluge na našoj veb stranici, i poboljšanju iskustva Posetilaca vebsajta prilikom pregledanja stranice, Rukovalac prikuplja podatke od internet pretraživača Posetilaca vebsajta odnosno Cookies (Kolačiće).

4.6.2. Podaci o vrsti konkretnog kolačića, nazivu, snabdevaču, svrsi prikupljanja, kao i vrsti i vremenu čuvanja podataka, i drugi podaci koji bi mogli biti od značaja za čuvanje podataka iz člana 4.6.1. kod Rukovaoca mogu se naći na adresi:_________________.

5. SVRHA I OSNOV OBRADE

5.1. Podatke iz člana 4, Rukovalac obrađuje na osnovu:

•potrebe za ostvarivanjem ugovornih prava i obaveza između Rukovaoca i Osnovnog korisnika iz Ugovora o korišćenju programa, kako je Ugovorom o korišćenju Programa i Zakonom propisano, u smislu člana 12, stav 1, tačka 2 Zakona;

•pristanka datog od strane Korisnika programa/Posetioca vebsajta, koji može imati zasebnu formu čijim prihvatanjem se saglasnost ima smatrati datom, u smislu člana 12, stav 1, tačka 1 Zakona;

•legitimnog interesa Rukovaoca u smislu člana 12, stav 1, tačka 6 Zakona;

•po drugim Zakonom predviđenim uslovima/osnovima prema kojima je Rukovalac obavezan da prikuplja, skladišti i obrađuje podatke Korisnika programa/Posetioca vebsajta.

5.2. Obradu podataka iz člana 4 Rukovalac vrši u sledeće svrhe:

•ispunjavanja ugovornih obaveza Rukovaoca i Osnovnog korisnika (podaci iz člana 4.2.);

•ostvarivanja kontakta sa Posetiocem u cilju omogućavanja slanja demo verzije Programa i pružanja tehničke podrške (podaci iz člana 4.5.);

•omogućavanja korišćenja Programa od strane Agenata;

•omogućavanja zaključivanja ugovora o posredovanju i pružanju usluga između Osnovnog korisnika i Klijenta korisnika;

•u druge svrhe za koje je dat pristanak Korisnika programa/Posetioca vebsajta, osim ukoliko je pristanak povučen u skladu sa Zakonom i ovom Politikom privatnosti;

•u druge svrhe u skladu sa Zakonom.

5.3. Obrada u druge svrhe

5.3.1.Ako obrada u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni nije zasnovana na zakonu ili na pristanku lica na koje se podaci odnose, Rukovalac, uz poštovanje adekvatnih bezbednosnih mera, vrši procenu da li je ta druga svrha obrade u skladu sa svrhom obrade za koju su podaci prikupljeni, pri čemu posebno uzima u obzir:

•da li postoji veza između svrhe za koju su podaci prikupljeni i druge svrhe nameravane obrade;

•okolnosti u kojima su podaci prikupljeni, uključujući i odnos između Rukovaoca i Korisnika programa/Posetioca vebsajta;

•prirodu podataka;

•moguće posledice dalje obrade za Korisnika programa/Posetioca vebsajta.

5.4.Rukovalac je dužan da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade, što se primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.

5.5.Rukovalac posebno ističe da obradu e-mail adrese Korisnika programa/Posetioca vebsajta vrši u marketinške svrhe, a sve na osnovu izričitog pristanka iz člana 6, odnosno klikom Korisnika programa/Posetioca vebsajta na određeno polje kojim pristaje da mu Rukovalac u budućnosti na unetu e-mail adresu šalje promotivne ponude i obaveštenja – Newsletter.

6.PRISTANAK

6.1.Pristanak dat od strane Korisnika programa/Posetioca vebsajta daje se u zasebnoj formi, sa jasnim i istaknutim naslovom „Pristanak“, a sadržina istog je opisana informativno, transparentno, razumljivo, upotrebom jasnih i jednostavnih reči na način propisan Zakonom.

6.2.Korisnik programa/Posetilac vebsajta nije uslovljen davanjem pristanka da bi mu bila omogućena usluga ili deo usluge za koju pristanak nije neophodan da bi ista mogla biti obavljena te se isti ima smatrati dobrovoljnim, osim ako bez obrade za koju se pristanak traži nije moguće omogućiti Korisniku programa/Posetiocu vebsajta da ostvari svoje pravo.

6.3.Korisnik programa/Posetilac vebsajta ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.

6.4Korisnik programa/Posetilac vebsajta ima pravo da opozove pristanak za obradu koja se bazira isključivo na pristanku kao osnovu, u svakom trenutku, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva učinjenog pismenim obaveštavanjem Rukovaoca.

6.5.Pristanak iz člana 6.1. može biti dat i u elektronskoj formi na način što će Korisnici programa/Posetioci vebsajta prilikom korišćenja Vebsajta Rukovaoca imati priliku da pročitaju tekst pristanka i u skladu sa članom 6 odluče da li isti da prihvate ili ne, klikom na određeno polje.

6.6.Obrada koja se vrši na osnovu pristanka i u svrhe iz člana 5.5. je obrada adrese e-pošte u cilju obaveštavanja o aktivnostima Programa i direktnog oglašavanja, a pristanak na predmetnu obradu se daje elektronski na za to predviđenom polju.

7.PRAVA KORISNIKA PROGRAMA/POSETILACA VEBSAJTA PO OSNOVU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

7.1. Pravo da budu informisani i pravo na pristup informacijama:

7.1.1. Rukovalac je obavezan da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči, na zahtev Korisnika programa/Posetioca vebsajta istom pruži sledeće informacije o:

•identitetu i kontakt podacima Rukovaoca i zaposlenog ili na drugi način angažovanog lica kod Rukovaoca koji je nadležan za obradu;

•svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;

•postojanju legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane, ako je osnov obrade legitimni interes;

•primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;

•činjenici da Rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju;

•roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje;

•postojanju prava da se od Rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka;

•postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva;

•pravu da se podnese pritužba Povereniku;

•tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju;

•postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, ukoliko Rukovalac vrši takvu obradu.

7.1.2. Na zahtev iz člana 7.1.1. Rukovalac mora odgovoriti u roku od 30 dana, s tim što taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Rukovalac je dužan da obavesti Korisnika programa/Posetioca vebsajta u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, a ako je Korisnik programa/Posetilac vebsajta podneo zahtev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće.

7.2. Pravo na ispravku i dopunu

7.2.1. Korisnik programa/Posetilac vebsajta ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave ukoliko je moguće bez odlaganja. U zavisnosti od svrhe obrade, Korisnik programa/Posetilac vebsajta ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

7.2.2. Ukoliko je moguće ispravku izvršiti korekcijom, brisanjem i unosom drugačijih podataka od strane Korisnika programa/Posetioca vebsajta isti će ispravku iz člana 7.2.1. izvršiti sam.

7.2.3. Ukoliko Korisnik programa/Posetilac vebsajta nije u mogućnosti da ispravku i dopunu izvrši na način iz člana 7.2.2. obratiće se sa zahtevom Rukovaocu.

7.3. Pravo na brisanje

7.3.1. Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, Rukovalac je dužan da na zahtev Korisnika programa/Posetioca vebsajta bez nepotrebnog odlaganja lične podatke iz člana 4, izbriše u sledećim slučajevima:

•podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

•Korisnik programa/Posetilac vebsajta je opozvao pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu;

•Korisnik programa/Posetilac vebsajta je podneo prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;

•podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;

•podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca;

•podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

7.4.Pravo na ograničavanje obrade

7.4.1. Korisnici programa/Posetioci vebsajta imaju pravo da od Rukovaoca traže ograničavanje obrade podataka koji se na njih odnose, ukoliko je obrada nezakonita, ukoliko se ukazuje na netačnost podataka ukoliko je podnet prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, kao i iz drugih zakonskih razloga.

7.5. Pravo na prigovor

7.5.1. U zavisnosti od konkretnog slučaja i ukoliko smatra da je to opravdano Korisnik programa/Posetilac vebsajta ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti koja se vrši po osnovu pristanka, a Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka Korisnika programa/Posetioca vebsajta koji je podneo prigovor.

7.5.2. Rukovalac nije dužan da prekine obradu na način iz člana 7.5.1. ukoliko je predočio Korisniku programa/Posetiocu vebsajta da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama tog Korisnika programa/Posetioca vebsajta ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnih zahteva.

8. SKLADIŠTENJE PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA PROGRAMA/POSETILACA VEBSAJTA

8.1. Podaci o ličnosti Posetilaca vebsajta navedeni u članu 4.4, koji su prikupljeni preko Vebsajta Rukovaoca skladište se u elektronskoj formi na serverima Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany,  VAT Reg. No.: DE812871812 ( u daljem tekstu: Hetzner Online GmbH) i obezbeđeni su SSL sertifikatom, a pristup bazi podataka koja se nalazi na prethodno pomenutom serveru ima Rukovalac.

8.2. Podaci o ličnosti Osnovnih korisnika se skladište i u okviru programa “Dolibarr” kompanije Macrorom ICT-services, koji je obezbeđen ograničenim pristupom zaposlenih lica uz primenu pristupnih šifri sve u skladu sa politikom bezbednosti prethodno pomenutog programa.

8.3. Podaci o Korisnicima programa se skladište u elektronskoj formi na serverima kompanije Hetzner Online GmbH, i obezbeđeni su u skladu sa bezbednosnom politikom prethodno pomenute kompanije.

8.4. Podaci primljeni od strane Rukovaoca putem slanja upita preko kontakt forme na Vebsajtu i sva komunikacija kroz pružanje Usluge od strane Rukovaoca se skladište na e-mail adresi Rukovaoca pod nazivom marketing@volvox.rs.

8.5. Podaci Korisnika programa dobijeni kroz ostvarenu komunikaciju oko tehničke podrške za sve usluge koje pruža Rukovalac se skladište na e-mail adresi support@volvox.rs.

8.6. Podaci primljeni putem upita ili kroz komunikaciju oko tehničke podrške se skladište na e-mail adresama iz članova 8.4. i 8.5, odnosno na serverima kompanija Zendesk koja vrši usluge hostinga mejlova, a sve u skladu sa politikama bezbednosti prethodno pomenutih kompanija.

8.7. Svi podaci Agenata i Klijenata korisnika se skladište na Programu i obezbeđeni su kroz prethodan unos korisničkog imena i pristupne šifre.

8.8. Podaci koji su prikupljeni korišćenjem Programa se skladište lokalno na memorijskom prostoru uređaja kod Osnovnog korisnika, a zaštićeni su kroz enkripciju korisničkog imena i pristupne šifre.

8.9. U slučaju promene lokacije za skladištenje podataka iz člana 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7. i 8.8. Rukovalac će izvršiti izmenu i dopunu Politike privatnosti i istaći izmenjenu i dopunjenu verziju na Vebsajtu i Programu.

9. PRISTUP PODACIMA OD STRANE TREĆIH LICA / OBRAĐIVAČI PODATAKA O LIČNOSTI

9.1. Rukovalac je ovlašćen da za potrebe ispunjavanja obaveza iz Ugovora o korišćenju Programa, obavljanja platnih transakcija, zakonskih obaveza, održavanja servisa, unapređenja njegovog rada, koristi usluge knjigovodstvenih agencija, programera, IT konsultanata i drugih spoljnih i internih saradnika, za čiji rad i rezultate odgovara u skladu sa Zakonom.

9.2. Rukovalac garantuje da će Obrađivač primeniti potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere, tako da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i da se obezbede adekvatna zaštita podataka o ličnosti Korisnika programa/Posetilaca vebsajta.

9.3. U svrhu obezbeđivanja uslova iz člana 9.2. Rukovalac i Obrađivač mogu zaključiti ugovor o obradi podataka, koji će biti sastavni ili prateći deo osnovnog ugovora, i koji ugovor će između ostalog imati sve potrebne elemente predviđene Zakonom.

9.4. Pristup podacima o Klijentima korisnika imaju Osnovni korisnici i Agenti kroz korišćenje Programa.

9.5. Za potrebe ostvarenja svrhe iz člana 9.1. Rukovalac angažuje sledeće obrađivače:

•Hetzner Online GmbH;

•Macrorom ICT-services;

•kompanija Zendesk;

•kompanija Slack;

•kompanija Google.

10. BEZBEDNOST PODATAKA

10.1. Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti Rukovalac uzima u obzir i prati nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade podataka i na osnovu tih parametara procenjuje verovatnoću nastupanja rizika, odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode Korisnika.

10.2. U odnosu na okolnosti iz člana 10.1. Rukovalac sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se dostigao potreban nivo zaštite u odnosu na rizik.

10.3. Prilikom slanja podataka Obrađivačima, Rukovalac je dužan da obezbedi siguran komunikacioni kanal kojim podaci putuju, kao i da se uveri da su podaci sigurno skladišteni uz obezbebeđene adekvatne sigurnosne standarde.

10.4. Svi podaci o Korisnicima programa/Posetiocima vebsajta se strogo čuvaju i dostupni su samo angažovanim licima Rukovaoca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a Rukovalac je odgovoran za poštovanje načela zaštite privatnosti, u skladu sa Politikom privatnosti.

10.5. Podaci o Posetiocima vebsajta iz člana 4.5. prikupljeni putem Vebsajta su obezbeđeni SSL sertifikatom, a pristup bazi podataka ima Rukovalac.

10.6. Podaci o Agentima i Klijentima korisnika koji su prikupljeni kroz korišćenje Programa, skladište se na način opisan u članu 8.7, a obezbeđeni su kroz prethodan unos korisničkog imena i pristupne šifre.

10.7. Podaci koji se čuvaju u elektronskoj formi se skladište na serveru kompanije Hetzner Online GmbH se štite u skladu sa politikom bezbednosti prethodno pomenute kompanije i ISO i IEC standardima, što potvrđuje i stečeni sertifikat ISO/IEC 27001:2013, a uvid u prethodno navedeni dokument se može izvršiti putem sledećeg linka: https://www.hetzner.com/pdf/FOX_Zertifikat.pdf

10.8. Rukovalac podatke o Korisnicima programa skladišti i u okviru programa Dolibarr koji obrađuje podatke u skladu sa svojom politkom privatnosti o čemu se više može pročitati na linku: https://dolibarr.business/privacybeleid/.

10.9. Kompanija Zendesk koja vrši usluge hostinga e-mail adrese i skladištenje elektronske pošte, posluje u skladu sa sovjom politikom bezbednosti i politikom privatnosti, a o kojima se više može pročitati na sledećim linku: https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/#:~:text=Zendesk%20does%20not%20disclose%20Service%20Data%20except%20as,frameworks%20as%20described%20on%20our%20Security%20site%20.

11. POSTUPAK U SLUČAJU UGROŽENOSTI ZAŠTITE PODATAKA

11.1. Ukoliko dođe do ugroženosti podataka iz člana 4, bezbednosti iz člana 10, Rukovalac će preduzeti sve neophodne mere obaveštavanja i zaštite predviđene Zakonom, uključujući obaveštavanje nadležnog Nadzornog organa, kao i Korisnike programa ukoliko su ispunjeni uslovi iz Politike privatnosti i Zakona.

11.2. U slučaju povrede podataka Rukovalac je dužan da o povredi prava na zaštitu podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava Korisnika programa obavesti Nadzorni organ bez nepotrebnog odlaganja, ili najkasnije u roku od 72 časa od saznanja za povredu. U slučaju nepostupanja u predmetnom roku Rukovalac će obrazložiti razloge za kašnjenje.

11.3. Obaveštenje Rukovaoca Nadzornom organu iz člana 11.2. mora da sadrži najmanje sledeće informacije:

•opis prirode povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj Korisnika na koja se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena;

•ime i kontakt podatke lica od koga se mogu dobiti podaci o povredi;

•opis mogućih posledica povrede;

•opis mera koje je Rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.

11.4. U slučaju povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavesti Korisnike programa.

11.5. Obaveštenje Korisniku programa iz člana 11.4. mora na jasan i razumljiv način da opiše prirodu podataka i navede informacije iz člana 11.3.

11.6. Rukovalac nije dužan da obavesti Korisnika programa u situaciji iz člana 11.4. ukoliko:

•je preduzeo odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena;

•je naknadno preduzeo mere kojima je obezbedio da povreda podataka o ličnosti sa visokim rizikom za prava i slobode lica na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za to lice;

•bi obaveštavanje lica na koje se podaci odnose predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, u kom slučaju Rukovalac je dužan da putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbedi pružanje obaveštenja licu na koje se podaci odnose.

11.7. Ukoliko Korisnik programa/Posetilac vebsajta dođe do saznanja o bilo kom događaju koji je doveo ili može dovesti do ugroženosti njegovih ili podataka o ličnosti trećih lica, dužan je bez odlaganja da o tome obavesti Rukovaoca preko kontakata koji se nalaze u ovom dokumentu.

12. VREME ČUVANJA PODATAKA I NJIHOVO BRISANJE

12.1. Podaci iz člana 4 čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu za koju se obrađuju, osim u slučaju kada je osnov prikupljanja ovih podataka saglasnost Korisnika programa/Posetioca vebsajta.

12.2. U slučaju iz člana 12.1. a gde je osnov prikupljanja podatka o Korisniku programa/Posetiocu vebsajta iz člana 4 njegova saglasnost, ovi podaci će se čuvati do opoziva date saglasnosti u skladu sa članom 6.3.

12.3. Podaci o Agentima i Klijetnima se čuvaju do prestanka korišćenja Programa, nakon čega se isti trajno brišu.

12.4. Izuzetno od člana 12.2. Vebsajt će sačuvati podatke Korisnika programa/Posetilaca vebsajta koji su dali izričitu saglasnost za obrađivanje i čuvanje njihovih podataka u svrhe slanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama, odnosno u svrhe slanja Newsletter-a.

13. EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE LIČNIH PODATAKA KORISNIKA PROGRAMA/POSETILACA VEBSAJTA KOD RUKOVAOCA

13.1. Rukovalac vodi evidenciju radnji obrade podataka o ličnosti Korisnika programa/Posetilaca vebsajta iz člana 4 ove Politike privatnosti.

13.2. Evidencija se pored naziva i poslovnih podataka Rukovaoca, sastoji iz sledećih informacija: kategorija lica čiji se podaci obrađuju, kategorija podataka o ličnosti, svrha obrade, trećim licima kojima su podaci otkriveni, dužini čuvanja podataka, opis mera zaštite, formi u kojoj se podaci čuvaju.

13.3. Evidencija iz člana 13.1. vodi se u elektronskom obliku i čuva se trajno, u skladu sa Zakonom.

14. PRENOS PODATAKA U DRUGE DRŽAVE I TREĆA LICA KOJA IMAJU PRISTUP PODATKU VAN TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE

14.1. Rukovalac prenosi određene podatke o ličnosti Korisnika programa i Posetioca vebsajta koji šalju upit za demo verziju Programa u Saveznu Republiku Nemačku koja je članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, koja se po tom osnovu nalazi na listi država koje imaju obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti u okviru odluke Evropske unije.

14.2. Podaci o Korisnicima programa i Posetiocima vebsajta koji šalju upit za demo verziju Programa se konkretno prenose i skladište na serverima hosting kompanije Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany,  VAT Reg. No.: DE812871812, a koji su zaštićeni u skladu sa politikom bezbednosti koju primenjuje prethodno pomenuta kompanija i koja ispunjava uslove u skladu sa ISO/IEC standardom br. 27001:2013. Uvid u prethodno pomenuti dokument se može izvršiti putem sledećeg linka: https://www.hetzner.com/pdf/FOX_Zertifikat.pdf.

14.3. Prenos podataka o Korisnicima programa i Posetiocima vebsajta koji su poslali upit za demo verziju Programa Rukovalac vrši u svrhu obavljanja poslovne delatnosti.

15. GDE SE RUKOVALAC POJAVLJUJE U SVOJSTVU OBRAĐIVAČA

15.1. Rukovalac iz ove Politike privatnosti se pojavljuje u ulozi obrađivača kada su u pitanju podaci o ličnosti Klijenata korisnika, čiji su podaci smešteni u Programu, a koji se unose kroz korišćenje Programa od strane Osnovnog korisnika/Agenta.

15.2. Rukovalac obrađuje sledeće podatke Klijenata korisnika:

• ime;

• prezime;

• mesto rođenja;

• datum rođenja;

• privatna e-mail adresa;

• poslovna e-mail adresa;

• kontakt telefon (mobilni i/ili fiksni).

15.3. Rukovalac sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se dostigao potreban nivo zaštite u odnosu na rizik, što između ostalog podrazumeva i da samo određeni zaposleni kod Rukovaoca kao što su zaposleni u tehničkoj pomoći, direktori i/ili developer imaju mogućnost pristupa, a ukoliko za to postoji potreba od strane Osnovnog korisnika/Agenta.

16. POVERENIK / NADZORNI ORGAN

16.1. Nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

16.2. Rukovalac sarađuje sa Poverenikom u vršenju njegovih ovlašćenja, u skladu sa obavezama propisanim Zakonom.

17. KONTAKT PODACI RUKOVAOCA I LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

17.1. U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi Politike privatnosti, ostvarivanja prava Korisnika programa/Posetilaca vebsajta iz člana 4, kao i drugih Zakonom predviđenih pitanja, Korisnici programa/Posetioci vebsajta se mogu obratiti Rukovaocu na sledeće kontakt podatke:

• Poslovno ime Rukovaoca: Volvox D.O.O. Kragujevac;

• Adresa: Kralja Aleksandra I Karađorđevića 78 – lokal 22, Kragujevac;

•Email Rukovaoca: contact@volvox.rs

•Telefon Rukovaoca: 0693000400

•Radno vreme: Radnim danom:  09-17h
Subotom: Ne
Nedelja: Ne

17.2.  U slučajevima iz člana 17.1. Korisnici programa/Posetioci vebsajta se mogu obratiti i licu za zaštitu podataka o ličnosti na sledeće kontakt podatke:

•Ime i prezime: Petar Milojević

•Adresa: Save Kovačevića br.1, 34000 Kragujevac

•email: dpo@volvox.rs

•kontakt telefon: +381693300556

18. ZAVRŠNE ODREDBE

18.1. Prihvatom Politke privatnosti, odnosno pristupom Vebsajtu Rukovaoca ili instaliranjem Programa, Korisnik programa/Posetilac vebsajta potvrđuje da je pročitao i razumeo ovu Politiku privatnosti, kao i da je saglasan sa osnovima i svrhama obrade podataka, kako je ovim dokumentom propisano.

18.2. Sve promene Politike privatnosti biće javno dostupne na za to predviđenom mestu na Vebsajtu Rukovaoca, o čemu će Korisnici programa/Posetioci vebsajta biti obavešteni putem istih sredstava komunikacija, na način da će im biti omogućeno da pročitaju novi dokument.

19. PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE I SUDSKA NADLEŽNOST

19.1. Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti Korisnika programa/Posetilaca vebsajta, a u vezi obrade od strane Rukovaoca je pravo Republike Srbije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kao i GDPR gde je primenljivo.

19.2. Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom ove države.

 

POLITIKA KOLAČIĆA ZA RELPER.COM

U Relper-u verujemo u jasan i otvoren pristup kada je u pitanju prikupljanje i korišćenje Vaših ličnih podataka. Naša veb stranica može da pošalje Vašem računaru ili drugom uređaju male, često šifrovane, tekstualne datoteke smeštene u direktorijumima Vaših pregledača tzv. kolačiće (cookies), a sve u cilju unapređenja usluge na našoj veb stranici, i poboljšanja Vašeg iskustva prilikom pregledanja stranice. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i u duhu transparentnosti, ovim putem Vam pružamo detaljne informacije o tome kako i kada koristimo ove tehnologije. Davanjem pristanka i korišćenjem veb stranice pristajete na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete da pregledate stranicu, ali Vam neke opcije neće biti dostupne.

O ostalim informacijama koje su relevantne za obradu podataka o ličnosti, kao i o Volvox-u koji se pojavljuje u svojstvu Rukovaoca kada je obrada podataka o ličnosti na Vebsajtu https://www.relper.com/ u pitanju, više informacija možete pronaći na našoj Politici privatnosti.

 
 
Šta je kolačić?

Kolačić (Cookie) je informacija poslata Vašem računaru/drugom uređaju od strane veb stranice koju posetite. Kolačići obično čuvaju Vaše postavke za veb stranicu, kao što su željeni jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu veb stranicu internet pregledač šalje nazad kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim već iskazanim potrebama. Kolačići mogu da čuvaju širok spektar informacija uključujući i podatke o ličnosti (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ove informacije mogu biti sačuvane jedino ako Vi to omogućite – veb stranice ne mogu da dobiju pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu da pristupe drugim datotekama na Vašem računaru/drugom uređaju. Zadate aktivnosti čuvanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete da promenite Vaše postavke internet pregledača kako biste mogli sami da birate da li hoćete da zahteve za čuvanje kolačića odobrite ili odbijete, izbrišete sačuvane kolačiće automatski pri zatvaranju internet pregledača i slično.

 
 
Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete da dopustite čuvanje kolačića na Vašem računaru/drugom uređaju. Cookie postavke mogu da se kontrolišu i konfigurišu u Vašem veb pregledaču. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite servis veb pregledača koji koristite.

●         Chrome

●         Firefox

●         Internet Explorer 11 (plus Microsoft Edge)

●         Opera (stranica na engleskom jeziku)

●         Safari (stranica na engleskom)

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći da koristite neke od funkcionalnosti na ovim veb stranicama.

 
 
Šta su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije se uklanjaju sa računara/drugog uređaja po zatvaranju internet pregledača. Pomoću njih veb mesta skladište privremene podatke, i kolačići traju samo onoliko koliko traje sama sesija.

 
 
Šta su stalni kolačići?

Stalni ili uporni kolačić nam može pomoći da Vas prepoznamo kao postojećeg korisnika, tako da je lakše da se vratite na https://www.relper.com/ veb stranicu ili komunicirate sa našim uslugama. Trajni kolačić ostaje u Vašem pregledaču i naša veb stranica će ga pročitati kada se vratite na našu veb lokaciju. Pomoću njih veb mesta skladište podatke, i ovi kolačići mogu ostati na računaru danima, mesecima, čak i godinama.

 
 
Šta su kolačići od prve strane?

Kolačići prve strane dolaze sa veb mesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića veb mesta mogu da čuvaju podatke koje će ponovo koristiti prilikom sledeće posete tom veb mestu.

 
 
Šta su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze sa reklama drugih veb mesta (kao što su pop-up ili druge reklame) koje se nalaze na veb mestu koje gledate. Pomoću tih kolačića veb mesta mogu da prate korišćenje interneta u marketinške svrhe. Takođe mogu služiti za razumevanje načina na koje koristite sajt. Pomažu da sajt bude konstantno ažuran, a njegov kvalitet poboljšan a i pružaju uvid u to koje su stranice popularne. U te svrhe koristimo Google Analytics.

 
 
Da li www.relper.com veb stranica koristi kolačiće?

Da, s primarnim ciljem kako bi Vam naše veb stranice omogućile bolje korisničko iskustvo i jednostavniju upotrebu https://www.relper.com/ veb stranice.

 
 
Kakve kolačiće koristi www.relper.com veb stranica i zašto?

● Privremeni kolačići su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet pregledač.

● Trajni kolačići obično imaju datum isteka daleko u budućnosti i ostaju u Vašem pretaživaču dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete.

● Neophodni kolačići Neki kolačići su neophodni kako biste mogli da iskusite potpunu funkcionalnost naše veb stranice. Bez ovih kolačića, neki delovi naše veb stranice jednostavno neće raditi onako kako bi trebalo.

● Preferencijalni kolačići Ovi kolačići (koji se još nazivaju i funkcionalni kolačići) omogućavaju našoj veb stranici da „zapamti“ Vaša podešavanja, pomažući Vam da prilagodite svoje iskustvo na našoj veb lokaciji. Na taj način Vas se možemo „setiti“ kada se vratite na našu stranicu i prilagoditi je Vašim prethodnim zahtevima.

● Statistički kolačići Ovi kolačići nam govore o tome kako koristite našu veb stranicu i pomažu nam da poboljšamo sam veb sajt, kao i Vaše korisničko iskustvo. Na primer, ovi kolačići broje posetioce naše veb stranice i vide kako se posetioci kreću naokolo kada ga koriste. To nam pomaže da poboljšamo način na koji naša veb lokacija funkcioniše, na primer, osiguravajući da korisnici lako pronađu ono što traže.

● Marketing kolačići Ovi kolačići (koji se nazivaju i reklamni kolačići) koriste se za isporučivanje oglašenog sadržaja koji je relevantan za Vas i oni se mogu koristiti za praćenje efikasnosti naših reklamnih kampanja na veb stranici. Ove kolačiće stavljaju na našu veb lokaciju naši partneri (pružaoci određenih marketinških usluga) i oni mogu upamtiti Vašu aktivnost veb pretraživanja na našem veb sajtu i te informacije se mogu koristiti za bolje razumevanje Vas i Vaših potreba, na primer – demografija (odakle dolazite na naš veb sajt), starosno doba itd. Samo anonimne informacije se zadržavaju i koriste na ovaj način i samo sa ciljem da se Vama pruži sadržaj koji je najviše relevantan za Vas.

 
 
Da li na veb stranici ima kolačića treće strane?

Na stranici ima nekoliko spoljnih servisa kao što su Google Analytics, Google Tag Manager i Meta Pixel, a koji korisniku skladište limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove veb stranice, ali neki služe za normalno funkcionisanje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

 
 
Dodatne informacije o trećim stranama koje prikupljaju i obrađuju informacije možete pogledati na:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics

Google Tag Manager:

https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=en

MetaPixel: https://developers.facebook.com/docs/meta-pixel

 
 
Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Naš vebsajt vam omogućava da samostalno, u okviru svog veb pregledača, odaberete da li želite da prihvatate kolačiće ili ne. Različiti veb pregledači Vam omogućavaju različite kontrole. Generalno, vaš veb pregledač će vam ponuditi mogućnost prihvatanja, odbijanja ili brisanja kolačića u svakom trenutku, pri čemu možete odabrati koje kolačiće želite da obrišete – počevši od kolačića trećih strana pa do posebno odabranih kolačića koje su postavili sami veb sajtovi koje ste posetili. Gotovo svaki vebsajt veb pregledača treba da sadrži uputstva o tome kako to možete da uradite.

Više informacija o kolačićima (cookies) možete dobiti na sledećim linkovima:

http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.allaboutcookies.org/

(“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018)