5 maja, 2021 admin Nema komentara

Procena rizika – sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za posrednike u prometu nepokretnosti (u daljem tekstu: Smernice) se donose radi utvrđivanja minimalnog standarda postupanja posrednika koji vrše pretežnu delatnost posredovanja i registrovani su za šifru delatnosti 68.31 – delatnost agencije za nekretnine, kao i druga privredna društva, uključujući društva sa ograničenom odgovornošću i preduzetnike koji se bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu obveznik). Obveznici koriste Smernice pri izradi i primeni procedura koje se zasnivaju na analizi i proceni rizika, a u cilju uspostavljanja efikasnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Kliknite ovde i saznajte na koji način možete automatski kreirati procenu rizika ukoliko ste vlasnik ili radite u agenciji za nekretnine.

 

 

Procena rizika, u skladu sa smernicama, obuhvata 4 osnovne vrste prepoznavanja rizika:

1. Geografski rizik, ili rizik države;
2. Rizik stranke;
3. Rizik transakcije;
4. Rizik usluge;

Postupak procene rizika može se podeliti na čitav niz aktivnosti, ali osnovni delovi tog procesa su identifikacija – prepoznavanje rizika, analiza rizika, evaluacija i upravljanje rizicima.

Faze postupka u proceni rizika su:

1) Prepoznavanje oblasti poslovanja koje su izložene pranju novca i finansiranju terorizma – identifikacija;

Obuhvata identifikovanje stranke, proizvoda, usluga, transakcije i geografskog područja, specifičnog za obveznika i klijenta.

2) Sprovođenje analize rizika sa ciljem utvrđivanja verovatnoće nastanka pranja novca i finansiranja terorizma;

Predstavlja rizike sa kojima se obveznik suočava u analizi verovatnoća, kod nastupa određenih pojava u svom poslovanju i proceni negativnih efekata, koje bi u tom slučaju mogle izazvati određene štete.

3) Evaluacija;

Evaluacija obuhvata upotrebu rezultata do kojih se došlo u analizi rizika, kako bi obveznici definisali prioritete delovanja.

4) Upravljanje rizicima, nadzor nad rizicima i ažuriranje rizika.

Ostvarenom analizom rizika primenjuje se strategija upravljanja rizicima i odgovarajuća poslovna, odnosno primenjuje se odgovarajuća procedura i mehanizam kontrole, kako bi se smanjio ili eliminisao rizik. Procena rizika mora se periodično ažurirati, na osnovu internog sistema nadzora kako bi se utvrdilo da li su se rizici promenili i u kojoj meri je došlo do promene vidova poslovanja i strategije samih obveznika.

U cilju sprečavanja izloženosti negativnim posledicama od pranja novca i finansiranja terorizma, obveznik mora da izradi analizu rizika koje će sadržati procenu rizika za svaku grupu ili vrstu stranke, poslovnog odnosa, usluge koju posrednik pruža u okviru svoje delatnosti ili transakcije. Saglasno ovoj proceni i svrstavanju stranke, usluge ili transakcije u jednu od kategorija rizičnosti, zavisi i vrsta analize rizika koju je obveznik dužan da obavi, u skladu sa Zakonom.

Ministar nadležan za poslove finansija propisuje kriterijume na osnovu kojih obveznik svrstava stranku, poslovni odnos, uslugu ili transakciju u kategoriju niskog rizika od pranja novca ili finansiranja terorizma, osim slučajeva navedenih u Zakonu, a u skladu sa priznatim međunarodnim standardima.

Cilj Analize procene rizika jeste da se donesu zaključci o korisnicima usluga koji u sistemu poslovanja posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, nose potencijalno viši a koji niži rizik od pranja novca i finansiranja terorizma. Smernice ne propisuju tačan redosled koraka za obveznika kako da sprovede internu procenu rizika, već pomažu da bolje razume rizike na nivou obveznika i daju mu ideju o određenim akcijama koje je potrebno sprovesti.

Kliknite OVDE kako biste otvorili demo nalog i automatski kreirali procenu rizika.

Vaš RELPER Tim